EMU618社区

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 34|回复: 0

[原创] nesasm 3.2 入土教程

[复制链接]

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个 nesasm 3.2 入土教程, 感兴趣的可以研究下8 r  M; N9 F3 K" B7 C# F& H
) _; F3 `$ S9 X; W7 ^( ~
以下是主框架代码:4 n0 K3 Q  x7 U8 w# h0 C) x4 B
 1. ;======================================================================
  1 S6 N! p/ H# q5 b' u
 2. ;文件头( _5 H# q9 ~2 n% z2 `0 R
 3. NES_16KB_PRG_SIZE           =   8   ;16KB PRG大小数量
  ; g3 ^5 T5 p  M6 \$ a
 4. NES_8KB_CHR_SIZE            =   1   ;8KB CHR大小数量0 o" d+ x, r, K. ^1 o+ D
 5. BANK_DATA_MASK              =   NES_16KB_PRG_SIZE * 2 - 1     ;bank号掩码, l; h, n* o' g( H, |* x1 M
 6. ;======================================================================
  ' A& \: E* g0 B, I2 O  f9 e
 7. PRG_DATA_BANK_C000          =   NES_16KB_PRG_SIZE * 2 - 2
  2 A: c3 [$ Q" E: }
 8. PRG_DATA_BANK_E000          =   NES_16KB_PRG_SIZE * 2 - 1
  0 c7 i: z: [8 |  d5 ^" }4 \7 q3 h
 9. ;======================================================================
  6 E) ~! L8 D3 h+ K
 10. RESET_BANK                  =   NES_16KB_PRG_SIZE * 2 - 19 p, \6 W8 u1 A
 11. RESET_ADDR                  =   $E000   ;主程序起始地址; Z+ v! `8 Z  K* a, k2 a7 F; M
 12. ;======================================================================
  0 e1 H3 ^4 U2 |6 p% M
 13.     .INESPRG NES_16KB_PRG_SIZE      ;16KB PRG 数量, $01-$EF8(1-3832),即16-61,312 KB9 x9 e( \8 k# F( @
 14.     .INESCHR NES_8KB_CHR_SIZE       ;8KB CHR 数量,$01-$EF8(1-3832),即0-30,656 KB
  1 w2 N* \, r( e& t0 N
 15.     .INESMAP 4                      ;Mapper号 (0-4095)2 g" ?) p. U$ S' K% b/ ^# z0 G6 e
 16.     .INESSUBMAP 0                   ;子Mapper号 (0-15)& \4 ^' t# o8 D0 K) a. o
 17.     .INESMIR 0                      ;命名表镜像 (0: 水平 1: 垂直 2: 四屏), t7 Z2 a/ g5 ~) \$ B. |" r
 18.     .INESBAT 0                      ;指定是否存在电池备份 (0: 不存在 1: 存在)
  6 p  E9 l$ o) K  |/ A2 C
 19.     .INESPRGRAM 0                   ;指定 PRG RAM 大小 (大小 = 64字节 << 计数)$ c5 M' T- C% h1 w
 20.     .INESPRGNVRAM 0                 ;指定 PRG NVRAM 大小(大小 = 64字节 << 计数)
  8 R, k( |$ Q2 d' @: J! x4 B
 21.     .INESCHRRAM 0                   ;指定 CHR RAM 大小(大小 = 64字节 << 计数)- \; f9 x$ i7 c8 X7 ~6 V4 t' A
 22.     .INESCHRNVRAM 0                 ;指定 CHR NVRAM 大小(大小 = 64字节 << 计数); L" L0 p; H1 z" ^9 H6 Y" `8 {
 23.     .INESTIM 0                      ;指定时序 (0: NTSC, 1: PAL, 2: 多区域, 3: Dendy)
  0 ]& d( I# F3 P, |
 24. ;======================================================================
  ; E7 R( x" V2 C4 z) Q, q
 25.     .INCLUDE "fc_demo_config.asm"               ;全局配置
  - }% R8 X& X0 i
 26.     .INCLUDE "fc_demo_constant.asm"             ;NES常量: q+ O1 @& [& m4 w! b# C
 27. ;======================================================================
  ! u* M! h$ r/ ?, a, X
 28. ;音乐配置
  7 {2 h" R/ R# f% x
 29.     .IF 0 = MUSIC_THEME . K4 ?8 ^" f$ R) \. L! s
 30.         .INCLUDE "data/music/Gremlin 2/config.asm"
  1 B* h( N6 @  Z6 R9 S9 M
 31.     .ENDIF
  . X8 b: K2 f: X' y# e
 32.     % Q! W; f- ?8 j5 I6 z) i3 _
 33.     .IF 1 = MUSIC_THEME
  + h9 c, I& O" s) b2 d' m
 34.         .INCLUDE "data/music/Raf World/config.asm"$ |% h1 B0 D/ F* D3 T6 ~
 35.     .ENDIF
  & V$ {+ B. w: h6 f# A6 _1 w) x1 `1 ~
 36.     6 f) g5 r5 U' S6 Q
 37.     .IF 2 = MUSIC_THEME # }4 a" n" ^; {: n
 38.         .INCLUDE "data/music/Ninja Gaiden 3/config.asm"* t. X8 C. O1 j) L& o2 \
 39.     .ENDIF1 e/ E+ E# _& m. R
 40. $ I& A9 U1 s* h2 d
 41. ;======================================================================% G" N* L' u0 w0 t$ Z  f
 42. ;引用CHR图像数据
  4 m4 Z- Z, I* o" ]9 ]9 }# n3 Q1 P
 43.     .BANK NES_16KB_PRG_SIZE * 2% I4 x7 x6 Z5 \9 ~6 o* X
 44.     .ORG $0000' m+ K9 Y  B$ ?" {, v  M3 `, N
 45.     .INCBIN "data/bkg.chr"4 z& C: r, S/ \0 D* W* v0 f
 46.     .INCBIN "data/sp.chr"0 g1 X8 Q; u3 N2 [
 47.    
  % r# l! ]! M! Z0 [
 48. ;======================================================================
  , y; T* L. P# r+ b
 49.     .BANK PRG_DATA_BANK_E000 & BANK_DATA_MASK;设置程序所在Bank
  % w8 E3 E% M3 q9 L. [: o, ^$ L& n
 50.     .ORG RESET_ADDR
  . S" G% \+ W+ B# R
 51. ;======================================================================
  ; Z- k6 z+ r! o# y9 [# L! A
 52. ;引用其他源文件2 S) ]# E& G$ f* Z/ q& a
 53.     .INCLUDE "fc_demo_ppu.asm"                  ;PPU处理5 c1 d9 \* W8 b- U
 54.     .INCLUDE "fc_demo_joysitck.asm"             ;手柄处理) r& ^3 N4 j3 G8 T( V
 55.     .INCLUDE "fc_demo_static_text.asm"          ;静态文本处理7 @& V" O, j: v) R; k, x( U
 56. ;======================================================================2 D/ u$ [* P, e

 57. + s. L) n+ Z$ O# s
 58. ;======================================================================- t+ k, T4 ]& J4 ?& C5 c
 59. ;等待VBlank到来
  8 s& u" X) r; h. G4 N
 60. Wait_For_VBlank, g" F8 _! ?# e3 D0 ~: S1 A  X; X) O! [
 61.     LDA PPU_STATUS% {# m7 e4 C& T( H6 ~# k
 62.     BPL Wait_For_VBlank
  * \; s0 n: Z- M* `
 63.     RTS
  ; _% `* s" |2 z/ k; ^" ^" Z
 64. . P* O. `3 V" m7 p# M6 g5 ^) {
 65. ;======================================================================
  9 o5 g, J6 G; u" J
 66. ;调色板初始化
  & K7 B. R2 f/ ?
 67. Palette_Init; q* B7 y6 }) l1 L
 68.     LDA #$3F! j1 [6 R' p1 Y* z# @8 a5 h8 A
 69.     STA PPU_ADDRESS
  & m) S$ n7 f0 A" d6 A& \
 70.     LDA #$00
  4 v* Q. [) `4 r2 K# h7 I2 o
 71.     STA PPU_ADDRESS
  + x4 S  n9 W. O+ g+ Y. `4 T( W0 o$ L7 P# `
 72.     LDX #$00
    D" {- B) j/ }) D8 f! r* |* P
 73.     LDY #$20
  6 K2 a6 r& p  N) T3 k
 74. .Write_Data
  - N0 M8 S; N! y$ j/ D& X# W) k
 75.     LDA Palette_Data,X
  3 ?! |3 C" e- o0 _! Q! y% _5 A
 76.     STA FC_PPU_Pal_Addr,X3 O  z( f! L' i2 q& G( [
 77.     INX
  5 ?# N6 W/ O2 }( I$ M
 78.     DEY( a4 j1 |6 V; Y6 I( e8 M; g
 79.     BNE .Write_Data( G" {8 f8 ^  ?: D
 80. .End# h* X9 y4 H/ L: x
 81.     RTS
  0 x. k4 u" ^/ M: M9 x- ^; ]
 82. 7 o& Y# S, u3 b0 }1 a7 S2 Q
 83. ;----------------------------------------
  # a- m( s. Q) O: `! f
 84. ;调色板数据
  , O, k# g7 ^( m% |
 85. Palette_Data
  % [* i+ \1 N( m0 e4 ^4 ^. z5 x: F5 g
 86.     .HEX 0F 20 32 02 0F 20 32 0F 0F 20 32 26 0F 1B 0F 1B
  6 }; G& k8 @, a1 p# V3 I2 q1 k2 K
 87.     .HEX 0F 21 27 22 0F 24 24 24 0F 21 21 21 0F 22 22 22
  + g  Y0 D& `& l
 88.    
    ^5 ?1 G/ F+ I
 89. ;======================================================================( O8 T! D1 e0 a/ x; r- B
 90. ;命名表清空
  9 s7 A1 V" x* R
 91. Nametable_Clear; X6 p+ h# {+ `: M/ t
 92.     LDA #$20/ K0 k. |4 m# ~+ X6 U
 93.     STA PPU_ADDRESS+ o7 l$ o; `1 g6 |& S
 94.     LDA #$00
  / v* F8 ^! p, G. U$ B
 95.     STA PPU_ADDRESS
  ; N0 p$ Q2 t3 d: K6 D- W
 96.     LDA #$00( C- @4 p3 b0 U# B: N4 v/ I; T
 97.     LDX #$00. K3 V; R6 ^6 k* W
 98.     LDY #$08
  ' _  A; t7 w$ W6 Q; a
 99. .Write_Data
  ' ?; ]% ?  i1 u- y$ ]; c
 100.     STA PPU_DATA
  9 {5 j6 ?9 ^5 w8 v& U. o
 101.     INX
  8 t! k* q+ R" P8 F
 102.     BNE .Write_Data, H$ h0 N. t9 F0 {
 103.     DEY$ {9 u' C. b% E3 x8 f
 104.     BNE .Write_Data" l% d3 k% F9 Z
 105. .End, [9 o" ]. _7 x& E/ Z
 106.     RTS0 \+ q$ n  W+ y+ H# O, Y
 107. / `, x2 q) K  z+ b+ t- I  b
 108. ;======================================================================; _. V! j/ N+ L; ^
 109. ;音乐曲目切换
  - s( [  i2 C5 W, k
 110. Music_Select_Process, d" y. q' I" _4 J

 111. + \+ A8 i7 V/ h( |9 f; r
 112. .Pre_Music;上一曲+ E  u: n7 @* x5 ^4 o  w/ ~5 @* W
 113.     LDA FC_Gamepad_Once
  % g# C% M5 t5 _% v% ^* ~7 I# J7 p. W# o
 114.     CMP #JOY_KEY_LEFT
  " n8 m1 U0 O- Y' \. n  [5 D7 k" H
 115.     BNE .Next_Music7 z7 v+ G% k  T- p$ R: N# U9 k
 116.     JSR Music_Play_Pre
  ' V* I6 [- x9 y. {
 117. .Next_Music;下一曲" q. X7 ]0 ^2 h
 118.     LDA FC_Gamepad_Once8 g; L' G6 [9 j& i1 p" w
 119.     CMP #JOY_KEY_RIGHT- [% d: a# ?& y3 W
 120.     BNE .Next_10_Music
  & ?6 c0 v. n& C7 r
 121.     JSR Music_Play_Next7 e, a6 o; z! l; E0 o
 122. .Next_10_Music;上10曲& N- U  v: _+ H: @6 f- @+ e
 123.     LDA FC_Gamepad_Once. L+ r* I/ {1 V# N8 _7 Z9 t
 124.     CMP #JOY_KEY_UP
  1 Y8 ]1 T/ K$ `) D5 l; U; `
 125.     BNE .Pre_10_Music
  , Z( R# D) ~. j9 _6 g
 126.     JSR Music_Play_Next_101 c0 P. x' K# p9 e
 127. .Pre_10_Music;下10曲- q) W" @8 [  M" J: T# i7 @
 128.     LDA FC_Gamepad_Once) |7 G* v# V% K- R$ G/ Y4 `
 129.     CMP #JOY_KEY_DOWN) m0 U8 ?& f) X2 x
 130.     BNE .Reset
  " x- ^; P( j% O6 v9 a0 ^2 Z$ p
 131.     JSR Music_Play_Pre_103 j9 k" I/ I+ Y. h: i; P
 132. .Reset;重播当前曲目  H- r: B3 h( k9 z
 133.     LDA FC_Gamepad_Once
  ! I( r1 U+ B: F7 P# }0 c8 R4 y
 134.     CMP #JOY_KEY_START
  ; l! p/ F/ J: r( }8 W
 135.     BNE .End
    |) L! g/ W0 q+ z3 o: B- {
 136.     LDA FC_Music_Index
  5 b0 c5 ?, i1 l& _, I( `; [
 137.     JSR Music_Init_Process% n% w- j5 [* v" V% w7 }6 A$ r
 138. .End& v. _3 ^+ T7 K. u0 V; B* a$ U
 139.     RTS$ ]4 j6 h9 d- j9 p0 P6 v+ X, M

 140. 3 O: c  v2 Y& @; p2 g( c
 141. ;----------------------------------------------------------------------
  1 [& L0 ?8 j3 C7 q: h* K
 142. ;播放上一曲
  ! i9 B" d& t" @
 143. Music_Play_Pre
  3 w- U; G# W7 \- W( a0 `6 b4 c
 144.     LDA FC_Music_Index
    r  n1 W1 P' e: l( Y
 145.     BEQ .End2 n& h9 A2 H. ]8 \
 146.     DEC FC_Music_Index
  . y7 I- _! x% q; _( ?6 j5 I$ O8 P
 147.     LDA FC_Music_Index2 [$ [7 C$ ?- P
 148.     JSR Music_Init_Process+ G3 w" p( c7 J. Q; @
 149. .End
  4 O- x1 c  y4 F2 o6 P
 150.     RTS
  / C, X7 S4 Z( J0 M. @. b0 u
 151. ;----------------------------------------------------------------------# j/ D5 q- j; @
 152. ;播放下一曲
  $ C; Z, i8 @. T; i2 t8 |. ~
 153. Music_Play_Next
  ) H# m8 g8 ^0 d  t
 154.     LDA FC_Music_Index8 O  i5 s9 y% E
 155.     CMP FC_Music_Max_Index( x1 R9 h4 A; W6 l; i5 m1 i
 156.     BCS .End5 ]: ~7 Y' k& l  o  e: z; `
 157.     INC FC_Music_Index
  " q: Z) a6 I- P
 158.     LDA FC_Music_Index9 T& }2 @7 O4 }' M1 F
 159.     JSR Music_Init_Process
  3 R, N5 d4 ^6 j$ }& K
 160. .End; u  W$ ]- B) Y
 161.     RTS- Y3 T  w/ S$ M8 Z( u& |- [
 162. * R) D3 h+ ^, M9 J
 163. ;----------------------------------------------------------------------. |" G! F1 K! m! w0 ^; \/ M  V
 164. ;播放上10曲
  & B' N& r6 h! M6 d7 q/ b0 Z- j2 ]
 165. Music_Play_Pre_100 A# f8 P: @, u  H& ]. ^1 I8 q
 166.     LDA FC_Music_Index
  % F* y( K; C8 m# U* |
 167.     BEQ .End) O3 B' _$ v8 A5 |& P
 168.     SEC1 l+ [$ _3 S- u9 {9 o9 s% T
 169.     SBC #10: p: ]  _$ A3 a$ A
 170.     BCS .Pre_10% W1 ^' e9 |+ L- X
 171.     LDA #$00
  : y- R$ @7 L; A8 P1 i% |9 b
 172. .Pre_10
  , |) k2 M% |; J5 @2 c" Z
 173.     STA FC_Music_Index% s6 Z1 G2 W( E/ W' G
 174.     JSR Music_Init_Process+ Q8 L3 d* t/ E  i' F3 Q; Q
 175. .End
  # p; d0 x% w) ?/ ^5 g
 176.     RTS% m# u) S3 U  Z; I4 c2 a4 L
 177. ;----------------------------------------------------------------------
  7 U: \! ]: x' p; j6 q8 \! A2 _
 178. ;播放下10曲
  * p1 t: S: q2 [% n' ]( S: D' D  f
 179. Music_Play_Next_10
  & p+ P4 e! ~4 @- o4 _
 180.     LDA FC_Music_Index
  ; A4 @/ t! K+ l1 Y. G/ I; s
 181.     CMP FC_Music_Max_Index5 R& ?1 R2 H9 l9 `" `) |/ ?
 182.     BCS .End
  - B, X# D: O$ v+ ?$ ]
 183.     CLC1 q) a5 s4 O7 c& a* s" P
 184.     ADC #10
  ; E6 Z( Z+ M- H1 O
 185.     CMP FC_Music_Max_Index
  7 E5 d  l; h6 P1 w+ K; s
 186.     BCC .Next_10) S5 i+ i9 A, l( o# e. a; }
 187.     LDA FC_Music_Max_Index
  6 c, N! W# U; z$ `" b
 188. .Next_103 `5 O7 R  F8 U3 ~! F3 z+ E
 189.     STA FC_Music_Index1 d" Y3 c6 z* L/ B8 F
 190.     JSR Music_Init_Process7 ]2 J4 T6 u* c, i& ?% T
 191. .End/ c5 W1 _0 Y! J* `7 j* a' D
 192.     RTS5 Y7 t; p( C# a& b

 193. ! h0 u) A  v; Y! t/ P+ d+ o
 194. ;----------------------------------------------------------------------( Z) y1 ?$ L/ [. s8 Q6 N; |
 195. ;8位十六进制转3位十进制制" N5 g9 ^3 Q5 }: ?+ v
 196. Hex8ToDec- T# [5 p& F; e( |
 197.     STA FC_Dec_Data_1( f: N- c$ k  ?: d9 o
 198.     LDA #$009 V; C2 M+ p. Q4 m& l
 199.     STA FC_Dec_Data_100& \9 p$ e% n6 W/ T
 200.     STA FC_Dec_Data_10
  + ?3 u1 t" d) {+ ^3 V- z  F# E! L
 201.     LDA FC_Dec_Data_1
  $ U9 J" [! a& @* B$ P" B9 j: s
 202. .Convert_1009 o+ \( k+ {' h5 {
 203.     CMP #100
  # D0 B! s9 @7 o1 m6 T
 204.     BCC .Convert_101 ~" u7 I( n, s2 X" s) F" u
 205.     SEC
    M5 _* B* u! ~% y% P* g
 206.     SBC #1007 Y, y. _+ v" L( E# M4 k0 V2 R/ @
 207.     INC FC_Dec_Data_100$ W( I4 z* d9 Y$ ?
 208.     BNE .Convert_1001 n8 E0 _7 m" @" w4 Z! W/ A  E
 209. .Convert_10: N+ B9 k; X4 s
 210.     CMP #103 R$ }1 T* R  N& p+ j4 P, |
 211.     BCC .End$ H+ ?. z  `  L" j- V
 212.     SEC
  * K) Q2 c$ l9 ?
 213.     SBC #10
  4 j5 W$ D2 T" u9 s
 214.     INC FC_Dec_Data_10( P# L. H5 P$ z6 D
 215.     BNE .Convert_10
  6 \! @: I' v" ^# f7 M% o* K; e. x( m
 216. .End
  . P  I& V1 o5 s, F* d
 217.     STA FC_Dec_Data_1
  / Z$ H# s) y) `8 d4 l
 218.     RTS
  . [! @: J. X1 h+ K' x. d7 }

 219. 9 S) Y4 T7 f* ?# u- q
 220. ;----------------------------------------------------------------------
  9 l! c! r# |% }- ]3 U+ B- A$ K- C
 221. ;显示曲目信息8 Y8 u" K1 c2 e
 222. Music_Info_Display
  9 X  X- [6 B# ~2 m9 B
 223.     LDX FC_PPU_Buf_Count
  " O! a9 D* p: A. o
 224.     LDA #PPU_WRITE_MODE_CNT_LINE" u, ], O, u( h
 225.     STA Use_PPU_Buffer,X1 `# O2 }. R+ ~, V5 Y
 226.     INX
  / R9 }  U2 W" b! {2 M# D$ T5 M
 227.     6 h; h0 l7 A  Z1 G3 f) @
 228.     LDA #>MUSIC_INFO_POS$ _# I0 N. q% d2 e9 q8 j
 229.     STA Use_PPU_Buffer,X
  4 \; Z6 Y2 x6 d- ~1 W) o
 230.     INX0 Q7 r& `( k* @$ x! Q9 A7 o
 231.    
  ; a; s( F9 s3 c! \1 G- k, _/ @3 R
 232.     ;居中  V) g- d8 w/ u& v: T: S2 g5 a
 233.     LDA #<(MUSIC_INFO_POS & $E0) + (32 - 5)/2- j( |3 A9 W" y) T: s1 }, i
 234.     STA Use_PPU_Buffer,X( P, H! t7 A- p- W' o3 V  R
 235.     INX7 D) \3 q5 L0 c- A! Y0 N
 236.     3 Z7 Y3 I% a/ Z; n0 Q
 237.     LDA #$05
  ( w4 m' i! L3 M- d4 C' R% X
 238.     STA Use_PPU_Buffer,X
  / d% r& Y$ R. s: U6 v
 239.     INX* H0 v0 [, y0 |1 `$ x
 240.     / m9 o) L/ d5 y) {, J& Y
 241.     LDA FC_Music_Index
  : m3 y: Y  Q/ w
 242.     CLC8 J, c1 ^) f* c; T8 \) L5 F
 243.     ADC #$011 k! o+ _" ]: _2 G) m) q/ l
 244.     JSR Hex8ToDec; F1 B) X, a* B
 245.    
  $ Y" n" {8 T# c# }5 W
 246.     LDA FC_Dec_Data_10
  4 H) u; Q) F3 z4 Z! C- d2 z" V, c
 247.     CLC
  6 [: M3 @4 u9 s. N$ k. v
 248.     ADC #'0'! t4 Z/ o; k. Q$ |8 c
 249.     STA Use_PPU_Buffer,X" C& u2 j# Q/ M' m
 250.     INX
  $ Q0 `, m4 x" {# S$ h
 251.    
  $ Y" W9 S$ U/ U3 `
 252.     LDA FC_Dec_Data_1
  . S2 \* o2 \/ F% y; D( ?
 253.     CLC  A/ g4 Q6 K# o+ G/ ^
 254.     ADC #'0'; K1 c5 o, B' i+ B2 ?
 255.     STA Use_PPU_Buffer,X$ f9 g' X6 n  L% G( X
 256.     INX
  , O% F7 n+ m; d, e1 U$ w0 p
 257.    
  0 H2 u+ ~" b: y+ Z- Q+ R7 `! h& u  I
 258.     LDA #'/'% i+ \0 j5 z: f$ ~" ~: S: P) S* {
 259.     STA Use_PPU_Buffer,X' a' x" {8 V0 J
 260.     INX) K& H0 n+ q9 N/ T" ~
 261.     " o3 C0 Y: L/ L9 \
 262.     LDA FC_Music_Max_Index
  * f% K0 L* j: a) C* n8 G
 263.     CLC, T/ Z: e' ~, D$ Y% R
 264.     ADC #$013 v3 O/ p7 p/ b! F. c) Z
 265.     JSR Hex8ToDec
  , F& Q+ {+ W7 t
 266.     $ I4 r/ ^5 P2 N9 ^$ m% C
 267.     LDA FC_Dec_Data_10
  - E. w- d: _4 w- O* \' Y5 w
 268.     CLC: x% J1 R0 o- b1 J) s0 t6 x
 269.     ADC #'0'  K9 z7 X1 [6 `+ b* S4 F' `7 j* |
 270.     STA Use_PPU_Buffer,X
  $ A3 p. O( ~' Z+ g1 U* ?
 271.     INX# ?# a, T7 _" r  R+ l3 }
 272.     # o+ [: Z3 K$ b
 273.     LDA FC_Dec_Data_1+ [! s2 H/ q( M
 274.     CLC
  * G, Z5 b. Y. W/ O
 275.     ADC #'0'" ?" n1 _' d1 i0 Q4 E
 276.     STA Use_PPU_Buffer,X
    B4 X  j7 z5 U) K
 277.     INX
  " Q  W, n) x7 A8 w( f( q
 278.    
  : m8 ^4 m! r, Y5 C
 279. .End' R2 T* @) P; L" l$ Y" @. V
 280.     STX FC_PPU_Buf_Count
  + {- L+ l) v1 ]$ l9 P& f5 b; X" x
 281.     RTS
  2 S2 D. ]6 u- p) O* x8 D+ o

 282. & U. h7 o) M9 h! ]. ~1 Q) o
 283. ;----------------------------------------------------------------------9 b. L% J3 N3 _+ G) Z. y* B( I
 284. ;音乐曲目初始化处理
  7 l+ H( Z% Z( Y4 x6 ^
 285. Music_Init_Process! h0 x! E  j" B
 286.     PHA
  " i  q4 p" ]- J
 287.     JSR Music_Clear_Process
  : }) {# W) ], L9 c- S2 r- d
 288.     LDA #$1F
  - |1 n5 {% y6 V* R6 r
 289.     STA $4015
  7 ?/ Y; i# Z9 K: P+ a; N8 l9 ^8 i
 290.     PLA
  ' M& L+ W( @! c" c, I8 I# _, o3 ]2 F
 291.     JSR Music_Init_Addr
  + f+ N: ]7 ?/ g$ H; F
 292.     JSR Music_Info_Display# @  n$ l% |& E& c
 293.     RTS
  ; J0 \4 M) S+ M, ?5 i
 294. 3 n7 f( J& h( u, F
 295. ;----------------------------------------------------------------------
  . v2 l- z7 l3 h
 296. ;音乐播放处理
  " f' M7 d; r( s( i( ]
 297. Music_Play_Process
  2 y6 X& O. `, t  E
 298.     JSR Music_Play_Addr$ ~7 d6 A8 r- ]9 |* Q) @0 l
 299.     RTS
  5 h/ K. u- M3 M* N: b$ D) [5 T
 300. - S' a& `  h% K7 l/ q/ {9 H) C7 D
 301. ;----------------------------------------------------------------------
  # w. r2 O' ^. @) h- ^+ f! h0 i
 302. ;音乐播放处理
  % j. z1 ^# d, K; A8 A% @, k7 `
 303. Music_Clear_Process
  - D' M$ o# }# ]
 304.     .IF Music_Clear_Addr5 G9 y, q$ x3 r8 `0 D
 305.         JSR Music_Clear_Addr
  6 p7 c, `) @9 h+ ]2 Q- j
 306.         RTS1 p; x* ?: |1 _
 307.     .ELSE, n. D" B  a8 o5 n: K
 308.         LDA #$1F
  ( H, @; Z# x8 P) M4 A! }( Y  M! U
 309.         STA $4015! M. R; n. V. l( a. [) L+ O0 n
 310.         LDA #$004 Y: x; Y0 J& g- ^! {/ \8 V1 g: d
 311.         STA $4010/ n0 n. N8 U' K7 S. A
 312.         LDX #$00
  ' u4 v  s* m3 x, }! U
 313.         LDA #$00( O' b6 i* n8 s6 ^, q) M
 314.         # x% l+ i- c1 s: Y
 315. .Music_Clear_Zreo_Page_0
  7 t# H6 ?2 c0 ?2 P, e6 i
 316.         STA $00,X
  # f, f2 @( k& N  {
 317.         INX* j6 a9 q; W# i. e, |
 318.         CPX #Use_Zero_Page_Begin6 o5 k( \. w( J0 P
 319.         BCC .Music_Clear_Zreo_Page_0: l3 w# `6 b. B- o: _8 l; C
 320.         ' W: x, O* e) c
 321.         LDX #Use_Zero_Page_Begin + Use_Zero_Page_Size
  " Z. N$ R  h' W4 _4 m$ C1 j
 322. .Music_Clear_Zreo_Page_1! \  `/ D+ l2 M4 Z6 x! g+ H; I
 323.         STA $00,X
  ; x4 l8 |9 ~6 W- [: r
 324.         INX/ {$ y+ j4 U/ Y- _& K. ]! k
 325.         BNE .Music_Clear_Zreo_Page_15 h+ F& T" i! [
 326.         
  + S, r$ g8 d  Q) p
 327. Music_Clear_Process_1
  8 e# M: }1 \+ k7 S( K
 328.         STA $0600,X
  . J1 O" m. C9 e4 ^; [
 329.         STA $0700,X
  ) ?, c% y; a# i# l: q
 330.         INX
  " h" S) T& ~3 k0 s9 T
 331.         BNE Music_Clear_Process_19 d% ~- s- }) |
 332.         LDA #$10
  % H  I& G, k7 N% G$ X1 ^( D6 o, J, s  P% a
 333.         STA $4000
  ; B/ W3 @' n& P8 ^
 334.         STA $4004
  ; Z5 F7 w9 G8 S/ @4 u1 n
 335.         STA $400C
  * }& ~: Q" |. u2 g% z
 336.         LDA #$00$ i5 w, a1 F2 l# {8 |6 Z6 i
 337.         STA $4008) Z2 o1 _8 |/ e. Y
 338.         LDA #$0F+ `) x$ X( S  |/ G
 339.         STA $4015
  + H9 ?- b7 k" _
 340.     .ENDIF4 C! m( L% O5 [7 f0 Q0 Q
 341.    
  3 c6 y+ x2 D% u, @: I  Q/ d# d
 342.     RTS9 V' a6 P- @9 F) N5 j

 343. . o; Z7 @0 |& _! N* _. u& b/ F
 344. ;======================================================================% m  V2 P+ [4 [* B2 W
 345. ;重启处理
  ; p$ v% y' o7 {2 S
 346. Reset_Program& W6 U- S, Y* y7 }) u+ _$ T
 347.     SEI
  , \. M  W' l% W  d
 348.     CLD' p( X" d' D% h" n
 349.     LDA #$00  X  _& ]+ q9 N: q9 Q! y0 ]7 {9 R3 H
 350.     STA PPU_CTRL2 \5 @6 X# g6 z2 K7 T( _* }
 351.     STA PPU_MASK/ R+ l2 |& {( x1 g+ q& Z
 352.     STA JOY2_FRAME" P, W9 W8 j6 J+ \! Q$ R
 353.     STA APU_STATUS& L# p7 `% w8 r5 E/ b4 j/ S
 354.    
  ' q2 H# |$ O. b. T3 d# n9 J6 \# w
 355.     ;等待屏幕准备完毕) [& t+ G5 D% B4 }1 ^; D
 356.     LDX #$029 u* \: U/ n. v" T1 B  Y
 357. .Wait_For_Screen_Ready% u/ t4 ~9 I) r1 `. [
 358.     LDA PPU_STATUS
  : r8 u0 g$ [- V7 {3 ^; C2 K* r
 359.     BPL .Wait_For_Screen_Ready$ l3 u4 ]0 b1 n6 j) a
 360.     DEX
  , v* k5 M$ h/ E
 361.     BNE .Wait_For_Screen_Ready/ ^" x  r' ]' R0 j5 J8 j- f
 362.     , e" z' P% `7 J" r! Q8 D; l
 363.     ;清空调色板
  / R& \, ~; n# u. n0 _# S' v) I" H2 O
 364. Palette_Clear
  8 W5 p  z* V1 p9 l" i' ~7 F2 N
 365.     LDA #$3F
  ( w3 P- {. \2 C, B
 366.     STA PPU_ADDRESS
  ! j6 k" T8 a, E( I7 j' x3 \9 x2 G8 r
 367.     LDA #$00
  ! K  C6 f* {5 P" N8 x) a& l7 ~9 F
 368.     STA PPU_ADDRESS( S* B+ Y4 V0 }# b
 369.     LDX #$20
    _9 v! M) n5 S  u" s+ D
 370.     LDA #$0F9 \0 M4 K+ T# Z  s0 {% ^- e
 371. .Write_Data
  : H/ [1 R6 D# X  L. q
 372.     STA PPU_DATA8 x1 b1 {8 q' h  ~) i
 373.     DEX
    V- k2 @# I: Y- m+ s4 s
 374.     BNE .Write_Data
  7 S- J/ Y8 ^- l1 a# c3 |( @
 375. & Z5 W5 S. H$ g) [9 B/ O/ _7 p$ g
 376.     ;清除声音 $4000-4013) z. N# v: p0 A) y; A
 377.     LDY #$14
  8 L- x+ S3 \3 H
 378.     LDX #$00
  # c5 B4 h7 M" N( I2 ?' L2 M9 b
 379. .Sound_Clear
  & r0 R1 }0 C+ h
 380.     STA $4000,X- s* k7 B4 s1 n
 381.     INX4 |2 ^4 J3 A" z" a& P) H
 382.     DEY
  . v: J: z; l& o
 383.     BNE .Sound_Clear8 s7 S9 s$ j7 ~  ]/ y  ?
 384.    
  1 {% e$ S0 ^, D9 x
 385.     ;清除 RAM $0000-07FF, p  T# _# l0 w7 I0 L
 386.     LDA #$005 D  [, w* e8 R5 x
 387.     STA $00
  7 p) x) h/ [- M) L
 388.     STA $01
  ! v( z2 A6 }8 z8 o; j' D
 389.     TAY
  , w& O9 `5 C: j
 390.     LDX #$08
  8 w4 b' d2 r7 G, T2 e0 _
 391. .Memory_Clear
  4 F2 k2 K  i# x! Y/ ~
 392.     STA [$00],Y; w# o% U/ q0 b# T
 393.     INY
  1 R5 N. [& U1 [% b4 H% {* O
 394.     BNE .Memory_Clear
  * o' x( U* h) M; D, p* Y
 395.     INC $01
  * L3 p! T+ `4 F3 g" l- ~
 396.     DEX
  1 u  d9 w( K) y3 V1 K* ?9 U
 397.     BNE .Memory_Clear) i" E0 K8 q4 V% }, W% L
 398.     * G: {' C. H7 a1 c- Y1 T6 ]9 u
 399.     ;精灵缓冲初始化
  & ~) [- s1 @: ~4 P
 400.     LDX #$00+ e" y( ]0 K) L+ S; e3 Q8 i; Y. g7 W
 401.     LDA #$F8
  : \% N9 H1 W* }& O  q
 402. .OAM_Clear
  7 T. w7 Z1 ^2 X' f
 403.     STA OAM_DMA_Buffer,X
  & E4 M; A5 q. V/ ~8 w# m, e+ e
 404.     INX2 s, Q" b6 T/ D
 405.     BNE .OAM_Clear
  ! c! O/ n; q. Z0 M) x
 406.    
  6 Z+ i+ t6 N9 W1 Z4 d8 r) R
 407.     ;栈指针初始化2 t; v: d6 C3 Z/ S
 408.     LDX #$FF
  2 Y& j9 y# U( `# p- h& Y# [
 409.     TXS
  ) k* B5 N& t# ], f. b8 j# O" g
 410.     ( y, F: O* B9 n/ S2 [/ R
 411.     JSR Nametable_Clear;命名表清空9 T5 x4 K3 _0 R7 R% y& O
 412.     JSR Palette_Init;初始化调色板缓冲% Z# n, ]& n1 d' J
 413.     JSR Static_Text_Init;初始化静态文本! I" H4 @6 p; R( X4 D3 @0 h
 414.    
  ! ?: p. j5 U$ Y' X; \
 415.     LDA #MUSIC_ITEM_TOTAL - 12 C$ k% i' N; O- {9 h8 u
 416.     STA FC_Music_Max_Index& G8 {8 n3 G! U1 O
 417.     - {) h6 y" j3 c& v- d* m
 418.     LDA #$1F
  ) C$ {, v  q3 a8 J3 P5 V
 419.     STA APU_STATUS' w9 q9 P) o+ Z4 _
 420.     LDA #MUSIC_BGM - 1
  1 c, D4 H( I/ g! \: U! h
 421.     STA FC_Music_Index( Q# j, \9 b1 q* M$ H- d
 422.     JSR Music_Init_Process;音乐播放+ k5 Y( b- y. o6 L' L7 A
 423.    
  4 C. S/ A' m5 U- J: N
 424.     ;设置屏幕显示状态缓冲(当NMI处理时控制屏幕显示状态)
  % h6 h( |$ j* _6 m0 K
 425.     LDA #$1E; b3 `& m" C' q- R! T
 426.     STA FC_PPU_Mask_Buf2 {. z9 H& N# T( z) m. o
 427.     4 a( P$ n! i# x9 q; V
 428.     ;启用NMI处理1 Y1 k8 [0 `+ P
 429.     LDA #$80& o" S& v4 b; V, r6 G+ |& p; r
 430.     STA PPU_CTRL8 h1 o- l: x% {4 {. I/ c/ \
 431.     4 {# n* y7 r9 F4 T7 ^
 432.     ;程序循环, 剩余工作交给 NMI 中断处理
  : G7 p" Q+ b6 Q
 433. .Loop- s- s) c& Z5 A' Q( r! M
 434.     JMP .Loop
  . T: A4 L$ t* u+ A" w
 435. 9 D  a1 F) T9 r, j6 X
 436. ;======================================================================. e6 Y5 Q+ ]) K0 I" U& m1 M
 437. ;不可屏蔽中断处理
  7 m/ i8 x0 \. N3 l4 {: i8 A
 438. Nmi_Program
  1 j0 R8 K; I  k
 439.     PHA4 @8 }' b8 w% s' D! ~6 k7 T9 C, K
 440.     TXA
  / V( W0 m3 y( l
 441.     PHA
  # X) s; G, }- f( C) q
 442.     TYA
  , _2 P( ]# K& @) L/ w. v0 G
 443.     PHA' M+ f7 K5 Z5 Y  K- T
 444.     : [( _% a7 u' N# n# B1 N3 e
 445.     LDA PPU_STATUS;读取使得 PPU状态寄存器复位; |. _2 W" ~. e/ c3 u4 |4 a% v/ e
 446.     # Q& E) _9 B7 J" e0 ]
 447.     JSR FC_PPU_Procrss;PPU处理
  7 e- o/ X7 O! k
 448.    
  9 X! C; R# T, q
 449.     ;精灵内存更新( J/ i% q6 g: i' f/ v
 450.     LDA #$00
  1 J/ I, n/ Z  y+ U* |, |
 451.     STA PPU_OAM_ADDR
  # A2 C: i3 n2 d- p: J
 452.     LDA #OAM_DMA_Buffer / $0100
  5 g/ K/ v3 i" J+ B) P: j% q! c; k
 453.     STA OAM_DMA  U' s  K. f) t) {4 P0 B( X
 454.       X, u% C$ b/ W; ^# l9 [+ @
 455.     JSR FC_Gamepad_Process;手柄输入处理
  6 o9 V- B2 m  U8 t( }
 456.     JSR Music_Select_Process;音乐选曲处理
  , q) t9 t* h0 d0 {
 457.     JSR Music_Play_Process;音乐播放处理+ T) D/ n( X: h5 _# X3 W, ^7 Y, W
 458.     3 a  T6 ^' k+ C$ x
 459.     PLA( K! j3 d* ?6 @
 460.     TAY* _: t9 W! J/ c. D, ]
 461.     PLA
  + i- G0 @5 A  H* K; e
 462.     TAX
  ( E2 ~4 B& h0 N6 O+ u
 463.     PLA
  ! O9 p3 n: H' F" q; @
 464. 0 A' G5 R- S( P  A0 e
 465.     RTI) m. z8 w! R2 y/ A2 E

 466. 8 w1 G' j0 G9 l6 P0 S; @
 467. ;======================================================================( C: L2 D! g. x6 T
 468. ;请求中断处理, u; a% T# W( E8 u/ j7 H) T
 469. Irq_Program
  2 w  x7 P; W' m
 470.     RTI
  ; |: b+ n! `' F# C
 471. ! u0 f/ b2 w+ M: _! t
 472. ;======================================================================9 G/ S1 Q" n# y; T9 H, N
 473. ;中断向量表) @& Q: t# A( o  D% }* k
 474.     .ORG $FFFA+ o4 e0 }+ ]2 v; I1 o7 e$ f; f
 475.     .DW Nmi_Program     ;NMI触发时执行6 M) T5 t+ f: _( O$ }0 z$ J
 476.     .DW Reset_Program   ;载入ROM时最先执行
  / w! Z3 o0 m: d7 m; Z
 477.     .DW Irq_Program     ;IRQ触发时执行
  ( h$ F+ C- ]* B6 u/ H+ [$ a
复制代码
$ B3 P' P1 @! l- ~+ y, r

% `4 s- o7 Y3 e, e2 t# c* p- N) G6 J+ C" Q7 K( {
https://gitee.com/flame_cyclone/nesasm_3_2

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

评分

1

查看全部评分

[发帖际遇]: yandagui 发帖时在路边捡到 5 个 柠檬,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|国治模拟精品屋 ( 沪ICP备15012945号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 07:53 , Processed in 1.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表